Search
Close this search box.

splošni pogoji

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Funpark Menina (Kamp Menina d.o.o. – v nadaljevanju Funpark Menina) in naročnik storitev.

Splošni pogoji veljajo le za storitve, ki jih organizira Funpark Menina, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev.

V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu preko elektronske pošte naročil in potrdil izvedbo storitev Funpark Menine. Z določili splošnih pogojev in navodil se naročnik lahko seznani na spletni strani , kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo storitev podjetja Kamp Menina d.o.o. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

 

NAROČNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Naročnik ima pravico do odpovedi storitev, ki jo opravi pri osebi oziroma poslovalnici, kjer je storitve tudi naročil. V primeru, ko naročnik odpove storitve, ima Funpark Menina pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi storitev. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je naročnik predložil odpoved, ki mora biti obvezno v pisni obliki. Če potnik odpove storitve, je dolžan Funparku Menini povrniti administrativne stroške v višini 10,00 € na osebo. Višina povračila stroškov odpovedi storitev je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je naročnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:

– 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja
– 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 20% cene aranžmaja
– 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja
– 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja
– 7 do en delovni dan do 20:00 pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja
– Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100% cene aranžmaja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Funpark Menini narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

Ob odpovedi storitev mora naročnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da storitev ni odpovedal.

Če naročnik med izvajanjem programa le-tega prekine, nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.

V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Funpark Menina zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

 

ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Funpark Menina si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe izvajanja storitev.

Funpark Menina si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Funpark Menino pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Funpark Menina lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od naročnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Funpark Menino, predvsem če se ugotovi, da je naročnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med izvajanjem programa prišlo do sprememb, naročnik pa o tem ni obvestil Funpark Menine.

Funpark Menina ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Funpark Menina odpove storitev, ima naročnik pravico do celotnega povračila vplačane cene za naročeno storitev.

Funpark Menina ne odgovarja za zamude letal, ladij, vlakov ali avtobusov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

V primeru, da stanje na kraju samem Funpark Menini ne dopušča namestitve naročnika v naročenem objektu, lahko Funpark Menina namesti naročnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

 

OBRAČUN STORITEV

Obračun storitev se izvede po obstoječi ponudbi, ki je bila potrjena s strani naročnika. Naročnik je dolžan najkasneje 48 ur pred dogodkom sporočiti vsakršno spremembo o številu udeležencev, ki odstopa od potrjene ponudbe in dokončno sporočiti število udeležencev.

V primeru, da na dogodku sodeluje manjše število udeležencev glede na podatke navedene v potrjeni ponudbi, se obračun izvede v skladu s potrjeno ponudbo, naročnik pa ni upravičen do povračila stroškov, ki izhajajo iz razlike v številu dejanskih udeležencev, v primeru da je udeležencev več, kot je bilo dogovorjeno v prvotni ponudbi, pa lahko Funpark Menina zaračuna dodatne stroške oziroma lahko od pogodbe odstopi, če ne more zagotoviti ustrezne varnosti, ki izhajajo iz narave posameznih aktivnosti.